Phòng Máy Xông Hơi
Phòng Xông Hơi Khô KS - C101

Phòng Xông Hơi Khô KS - C101

25,500,000₫ 28,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C102

Phòng Xông Hơi Khô KS - C102

25,500,000₫ 28,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C103

Phòng Xông Hơi Khô KS - C103

26,500,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C104

Phòng Xông Hơi Khô KS - C104

33,500,000₫ 37,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C105

Phòng Xông Hơi Khô KS - C105

29,500,000₫ 33,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C106

Phòng Xông Hơi Khô KS - C106

28,000,000₫ 32,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C107

Phòng Xông Hơi Khô KS - C107

28,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C108

Phòng Xông Hơi Khô KS - C108

27,500,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C109

Phòng Xông Hơi Khô KS - C109

22,500,000₫ 25,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C110

Phòng Xông Hơi Khô KS - C110

22,500,000₫ 25,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C111

Phòng Xông Hơi Khô KS - C111

22,500,000₫ 25,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C112

Phòng Xông Hơi Khô KS - C112

25,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C114

Phòng Xông Hơi Khô KS - C114

27,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C113

Phòng Xông Hơi Khô KS - C113

28,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C115

Phòng Xông Hơi Khô KS - C115

27,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C116

Phòng Xông Hơi Khô KS - C116

25,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C117

Phòng Xông Hơi Khô KS - C117

32,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C118

Phòng Xông Hơi Khô KS - C118

32,000,000₫ 35,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C119

Phòng Xông Hơi Khô KS - C119

33,000,000₫ 38,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C120

Phòng Xông Hơi Khô KS - C120

27,500,000₫ 32,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C121

Phòng Xông Hơi Khô KS - C121

27,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C122

Phòng Xông Hơi Khô KS - C122

27,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C123

Phòng Xông Hơi Khô KS - C123

29,000,000₫ 35,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C124

Phòng Xông Hơi Khô KS - C124

45,000,000₫ 50,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C125

Phòng Xông Hơi Khô KS - C125

29,000,000₫ 34,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C126

Phòng Xông Hơi Khô KS - C126

31,000,000₫ 38,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C127

Phòng Xông Hơi Khô KS - C127

35,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C128

Phòng Xông Hơi Khô KS - C128

32,000,000₫ 38,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C129

Phòng Xông Hơi Khô KS - C129

35,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C130

Phòng Xông Hơi Khô KS - C130

35,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C131

Phòng Xông Hơi Khô KS - C131

42,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C132

Phòng Xông Hơi Khô KS - C132

29,000,000₫ 36,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C133

Phòng Xông Hơi Khô KS - C133

39,000,000₫ 50,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C134

Phòng Xông Hơi Khô KS - C134

35,000,000₫ 39,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C135

Phòng Xông Hơi Khô KS - C135

33,000,000₫ 39,500,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C136

Phòng Xông Hơi Khô KS - C136

35,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C137

Phòng Xông Hơi Khô KS - C137

25,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C138

Phòng Xông Hơi Khô KS - C138

29,000,000₫ 35,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C139

Phòng Xông Hơi Khô KS - C139

45,000,000₫ 50,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C140

Phòng Xông Hơi Khô KS - C140

38,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C141

Phòng Xông Hơi Khô KS - C141

39,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C142

Phòng Xông Hơi Khô KS - C142

35,000,000₫ 38,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C143

Phòng Xông Hơi Khô KS - C143

35,000,000₫ 39,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C144

Phòng Xông Hơi Khô KS - C144

35,000,000₫ 38,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C145

Phòng Xông Hơi Khô KS - C145

41,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C146

Phòng Xông Hơi Khô KS - C146

35,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C147

Phòng Xông Hơi Khô KS - C147

42,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C148

Phòng Xông Hơi Khô KS - C148

35,000,000₫ 42,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C149

Phòng Xông Hơi Khô KS - C149

35,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C150

Phòng Xông Hơi Khô KS - C150

36,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C151

Phòng Xông Hơi Khô KS - C151

40,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C152

Phòng Xông Hơi Khô KS - C152

40,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C153

Phòng Xông Hơi Khô KS - C153

28,000,000₫ 34,500,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C154

Phòng Xông Hơi Khô KS - C154

45,000,000₫ 48,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C155

Phòng Xông Hơi Khô KS - C155

45,000,000₫ 50,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C156

Phòng Xông Hơi Khô KS - C156

37,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C157

Phòng Xông Hơi Khô KS - C157

32,000,000₫ 38,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C158

Phòng Xông Hơi Khô KS - C158

40,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C159

Phòng Xông Hơi Khô KS - C159

56,000,000₫ 60,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C160

Phòng Xông Hơi Khô KS - C160

50,000,000₫ 55,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C161

Phòng Xông Hơi Khô KS - C161

50,000,000₫ 55,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C162

Phòng Xông Hơi Khô KS - C162

27,000,000₫ 29,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C163

Phòng Xông Hơi Khô KS - C163

32,000,000₫ 37,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C164

Phòng Xông Hơi Khô KS - C164

28,000,000₫ 32,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C165

Phòng Xông Hơi Khô KS - C165

39,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C166

Phòng Xông Hơi Khô KS - C166

35,000,000₫ 39,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C167

Phòng Xông Hơi Khô KS - C167

31,000,000₫ 35,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C168

Phòng Xông Hơi Khô KS - C168

35,000,000₫ 39,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C169

Phòng Xông Hơi Khô KS - C169

46,000,000₫ 50,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C170

Phòng Xông Hơi Khô KS - C170

29,000,000₫ 33,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C171

Phòng Xông Hơi Khô KS - C171

36,000,000₫ 39,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C172

Phòng Xông Hơi Khô KS - C172

27,500,000₫ 29,500,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C173

Phòng Xông Hơi Khô KS - C173

32,000,000₫ 35,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C174

Phòng Xông Hơi Khô KS - C174

27,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C175

Phòng Xông Hơi Khô KS - C175

36,000,000₫ 39,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C176

Phòng Xông Hơi Khô KS - C176

28,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C177

Phòng Xông Hơi Khô KS - C177

39,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C178

Phòng Xông Hơi Khô KS - C178

27,000,000₫ 29,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C179

Phòng Xông Hơi Khô KS - C179

40,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C180

Phòng Xông Hơi Khô KS - C180

39,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C181

Phòng Xông Hơi Khô KS - C181

40,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C182

Phòng Xông Hơi Khô KS - C182

38,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C183

Phòng Xông Hơi Khô KS - C183

32,000,000₫ 36,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C184

Phòng Xông Hơi Khô KS - C184

37,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C185

Phòng Xông Hơi Khô KS - C185

32,000,000₫ 35,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C186

Phòng Xông Hơi Khô KS - C186

33,000,000₫ 35,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C187

Phòng Xông Hơi Khô KS - C187

35,000,000₫ 40,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C188

Phòng Xông Hơi Khô KS - C188

40,000,000₫ 45,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C189

Phòng Xông Hơi Khô KS - C189

38,000,000₫ 42,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C190

Phòng Xông Hơi Khô KS - C190

45,000,000₫ 50,000,000₫

Sản phẩm bán chạy

Phòng Xông Hơi Khô KS - C101
Phòng Xông Hơi Khô KS - C101 25,500,000₫ 28,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C107
Phòng Xông Hơi Khô KS - C107 28,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Khô KS - C121
Phòng Xông Hơi Khô KS - C121 27,000,000₫ 30,000,000₫
KingSteam N60 (6Kw) Hàn Quốc

KingSteam N60 (6Kw) Hàn Quốc

7,250,000₫ 8,500,000₫
Amazon AR - 6C (6kw) Trung Quốc

Amazon AR - 6C (6kw) Trung Quốc

7,000,000₫ 7,500,000₫
COASTS KSA 60 (6Kw) Châu Âu

COASTS KSA 60 (6Kw) Châu Âu

11,500,000₫ 13,500,000₫
Harvia HGX 60 (6Kw) - Phần Lan

Harvia HGX 60 (6Kw) - Phần Lan

755,000,000₫ 80,000,000₫
GunSan Steam 4.5 Kw Việt Nam

GunSan Steam 4.5 Kw Việt Nam

6,000,000₫ 6,500,000₫
HOMESTEAM MA - 660 HS (6.6Kw) Việt Nam

HOMESTEAM MA - 660 HS (6.6Kw) Việt Nam

6,700,000₫ 7,000,000₫
Steamist LT 36 (3.6Kw) Trung Quốc

Steamist LT 36 (3.6Kw) Trung Quốc

6,250,000₫ 7,500,000₫
KINGSTEAM N45

KINGSTEAM N45

6,750,000₫ 7,500,000₫
KingSteam N75 (7.5Kw) Hàn Quốc

KingSteam N75 (7.5Kw) Hàn Quốc

8,250,000₫ 9,000,000₫
KingSteam N90 (9Kw) Hàn Quốc

KingSteam N90 (9Kw) Hàn Quốc

9,250,000₫ 10,000,000₫
Amazon AR - 9C (9kw) Trung Quốc

Amazon AR - 9C (9kw) Trung Quốc

8,500,000₫ 9,500,000₫
Amazon AR - 12C (12kw) Trung Quốc

Amazon AR - 12C (12kw) Trung Quốc

11,500,000₫ 12,500,000₫
Amazon AR - 15C (15kw) Trung Quốc

Amazon AR - 15C (15kw) Trung Quốc

14,500,000₫ 16,500,000₫
Amazon AR - 18C (18kw) Trung Quốc

Amazon AR - 18C (18kw) Trung Quốc

21,500,000₫ 24,000,000₫
COASTS KSA 90 (9Kw) Châu Âu

COASTS KSA 90 (9Kw) Châu Âu

14,500,000₫ 17,000,000₫
COASTS KSA 120 (12Kw) Châu Âu

COASTS KSA 120 (12Kw) Châu Âu

25,000,000₫ 28,000,000₫
COASTS KSA 150 (15Kw) Châu Âu

COASTS KSA 150 (15Kw) Châu Âu

30,000,000₫ 35,000,000₫
COASTS KSA 180 (18Kw) Châu Âu

COASTS KSA 180 (18Kw) Châu Âu

35,000,000₫ 40,000,000₫
COASTS KSA 225 (22.5Kw) Châu Âu

COASTS KSA 225 (22.5Kw) Châu Âu

40,000,000₫ 45,000,000₫
COASTS KSA 240 (24Kw) Châu Âu

COASTS KSA 240 (24Kw) Châu Âu

45,000,000₫ 50,000,000₫
Máy xông hơi ướt COASTS KSB 60

Máy xông hơi ướt COASTS KSB 60

11,500,000₫ 13,500,000₫
COASTS KSB 90 (9Kw) Châu Âu

COASTS KSB 90 (9Kw) Châu Âu

14,500,000₫ 18,000,000₫
COASTS KSB 120 (12Kw) Châu Âu

COASTS KSB 120 (12Kw) Châu Âu

18,000,000₫ 20,000,000₫
COASTS KSB 240 (24Kw) Châu Âu

COASTS KSB 240 (24Kw) Châu Âu

45,000,000₫ 50,000,000₫
COASTS KSB 225 (22.5Kw) Châu Âu

COASTS KSB 225 (22.5Kw) Châu Âu

40,000,000₫ 45,000,000₫
COASTS KSB 180 (18Kw) Châu Âu

COASTS KSB 180 (18Kw) Châu Âu

35,000,000₫ 40,000,000₫
COASTS KSB 150 (15Kw) Châu Âu

COASTS KSB 150 (15Kw) Châu Âu

30,000,000₫ 35,000,000₫
Harvia HGX 45 (4.5Kw) - Phần Lan

Harvia HGX 45 (4.5Kw) - Phần Lan

72,500,000₫ 75,000,000₫
Harvia HGX 90 (9Kw) - Phần Lan

Harvia HGX 90 (9Kw) - Phần Lan

79,500,000₫ 85,000,000₫
Harvia HGX 110 (11Kw) - Phần Lan

Harvia HGX 110 (11Kw) - Phần Lan

85,500,000₫ 90,000,000₫
Harvia HGX 150 (15Kw) - Phần Lan

Harvia HGX 150 (15Kw) - Phần Lan

92,500,000₫ 99,000,000₫
Harvia Helix HGP 22 (21.6Kw) - Phần Lan

Harvia Helix HGP 22 (21.6Kw) - Phần Lan

135,000,000₫ 150,000,000₫
Harvia Helix HGP 30 (30Kw) - Phần Lan

Harvia Helix HGP 30 (30Kw) - Phần Lan

165,000,000₫ 180,000,000₫
GunSan Steam 6 Kw Việt Nam

GunSan Steam 6 Kw Việt Nam

6,500,000₫ 7,500,000₫
GunSan Steam 7.5 Kw Việt Nam

GunSan Steam 7.5 Kw Việt Nam

7,250,000₫ 8,500,000₫
GunSan Steam 9 Kw Việt Nam

GunSan Steam 9 Kw Việt Nam

8,250,000₫ 10,000,000₫
GunSan Steam 12 Kw Việt Nam

GunSan Steam 12 Kw Việt Nam

10,250,000₫ 13,500,000₫
GunSan Steam 15 Kw Việt Nam

GunSan Steam 15 Kw Việt Nam

12,250,000₫ 16,000,000₫
HOMESTEAM MA - 440 HS (4.4Kw) Việt Nam

HOMESTEAM MA - 440 HS (4.4Kw) Việt Nam

5,700,000₫ 6,000,000₫
HOMESTEAM MA - 560 HS (5.6Kw) Việt Nam

HOMESTEAM MA - 560 HS (5.6Kw) Việt Nam

6,200,000₫ 6,500,000₫
HOMESTEAM MA - 780 HS (7.8Kw) Việt Nam

HOMESTEAM MA - 780 HS (7.8Kw) Việt Nam

7,700,000₫ 8,000,000₫
HOMESTEAM MA - 900 HS (9Kw) Việt Nam

HOMESTEAM MA - 900 HS (9Kw) Việt Nam

8,700,000₫ 9,500,000₫
Steamist LT 60 (6Kw) Trung Quốc

Steamist LT 60 (6Kw) Trung Quốc

5,750,000₫ 7,000,000₫
Steamist LT 90 (9Kw) Trung Quốc

Steamist LT 90 (9Kw) Trung Quốc

8,250,000₫ 9,000,000₫

Sản phẩm bán chạy

KingSteam N60 (6Kw) Hàn Quốc
KingSteam N60 (6Kw) Hàn Quốc 7,250,000₫ 8,500,000₫
Amazon AR - 6C (6kw) Trung Quốc
Amazon AR - 6C (6kw) Trung Quốc 7,000,000₫ 7,500,000₫
GunSan Steam 4.5 Kw Việt Nam
GunSan Steam 4.5 Kw Việt Nam 6,000,000₫ 6,500,000₫
KingSauna - N45 (4.5 Kw) Hàn Quốc

KingSauna - N45 (4.5 Kw) Hàn Quốc

6,750,000₫ 7,500,000₫
AMAZON AM-45-MI (4.5Kw) Trung Quốc

AMAZON AM-45-MI (4.5Kw) Trung Quốc

5,500,000₫ 7,500,000₫
AMAZON SAM-B10 (10kw) Trung Quốc

AMAZON SAM-B10 (10kw) Trung Quốc

12,000,000₫ 15,000,000₫
Gunsan Sauna 4.5 Kw

Gunsan Sauna 4.5 Kw

7,000,000₫ 8,500,000₫
KingSauna - N60 (6Kw) Hàn Quốc

KingSauna - N60 (6Kw) Hàn Quốc

7,250,000₫ 8,250,000₫
KingSauna - N75 (7.5Kw) Hàn Quốc

KingSauna - N75 (7.5Kw) Hàn Quốc

8,250,000₫ 9,250,000₫
KingSauna - N90 (9Kw) Hàn Quốc

KingSauna - N90 (9Kw) Hàn Quốc

9,250,000₫ 10,250,000₫
AMAZON AM-60-MI (6Kw) Trung Quốc

AMAZON AM-60-MI (6Kw) Trung Quốc

6,500,000₫ 8,000,000₫
AMAZON AM-90-MI (9Kw) Trung Quốc

AMAZON AM-90-MI (9Kw) Trung Quốc

8,000,000₫ 10,000,000₫
AMAZON SAM-B12 (12kw) Trung Quốc

AMAZON SAM-B12 (12kw) Trung Quốc

15,000,000₫ 18,000,000₫
AMAZON SAM-B15 (15Kw) Trung Quốc

AMAZON SAM-B15 (15Kw) Trung Quốc

20,000,000₫ 25,000,000₫
AMAZON SAM-B18 (18Kw) Trung Quốc

AMAZON SAM-B18 (18Kw) Trung Quốc

25,000,000₫ 30,000,000₫
AMAZON SAM-B21 (21Kw) Trung Quốc

AMAZON SAM-B21 (21Kw) Trung Quốc

35,000,000₫ 40,000,000₫
AMAZON SAM-B25 (25Kw) Trung Quốc

AMAZON SAM-B25 (25Kw) Trung Quốc

40,000,000₫ 45,000,000₫
Gunsan Sauna 6 Kw - Việt Nam

Gunsan Sauna 6 Kw - Việt Nam

8,000,000₫ 9,500,000₫
Gunsan Sauna 7.5 Kw - Việt Nam

Gunsan Sauna 7.5 Kw - Việt Nam

8,500,000₫ 10,000,000₫
Gunsan Sauna 9 Kw

Gunsan Sauna 9 Kw

9,000,000₫ 11,500,000₫

Sản phẩm bán chạy

Tia Hồng Ngoại HS - 101A

Tia Hồng Ngoại HS - 101A

19,000,000₫ 22,000,000₫
Tia Hồng Ngoại HS - 201A

Tia Hồng Ngoại HS - 201A

22,000,000₫ 24,000,000₫
Tia Hồng Ngoại HS - 301A

Tia Hồng Ngoại HS - 301A

27,000,000₫ 29,000,000₫
Tia Hồng Ngoại HS - 401A

Tia Hồng Ngoại HS - 401A

32,000,000₫ 34,000,000₫
Tia Hồng Ngoại HS - 501A

Tia Hồng Ngoại HS - 501A

35,000,000₫ 37,000,000₫
Phòng Xông Hơi Hồng Ngoại KS-HN 101

Phòng Xông Hơi Hồng Ngoại KS-HN 101

25,000,000₫ 30,000,000₫
Phòng Xông Hơi Hồng Ngoại KS - HN102

Phòng Xông Hơi Hồng Ngoại KS - HN102

25,000,000₫ 30,000,000₫

Sản phẩm bán chạy

Tia Hồng Ngoại HS - 201A
Tia Hồng Ngoại HS - 201A 22,000,000₫ 24,000,000₫
Tia Hồng Ngoại HS - 301A
Tia Hồng Ngoại HS - 301A 27,000,000₫ 29,000,000₫
Phòng Xông Hơi Hồng Ngoại KS-HN 101
Phòng Xông Hơi Hồng Ngoại KS-HN 101 25,000,000₫ 30,000,000₫
Đá Muối Ngâm Chân KS39

Đá Muối Ngâm Chân KS39

850,000₫ 1,050,000₫
Đá Muối Ngâm Chân KS79

Đá Muối Ngâm Chân KS79

950,000₫ 1,250,000₫
Đá Nóng Massage

Đá Nóng Massage

750,000₫ 1,000,000₫
Ghế Xông Hơi Composite

Ghế Xông Hơi Composite

800,000₫ 1,000,000₫
Đồng hồ đôi Sauna

Đồng hồ đôi Sauna

500,000₫ 700,000₫
Nhiệt kế - Ẩm kế Sauna Sawo

Nhiệt kế - Ẩm kế Sauna Sawo

500,000₫ 700,000₫
Đồng Hồ Cát Coasts

Đồng Hồ Cát Coasts

500,000₫ 800,000₫
Đồng Hồ Cát Sawo

Đồng Hồ Cát Sawo

500,000₫ 700,000₫
Đá Xông Hơi Khô Sawo

Đá Xông Hơi Khô Sawo

500,000₫ 700,000₫

Sản phẩm bán chạy

Đá Muối Ngâm Chân KS39
Đá Muối Ngâm Chân KS39 850,000₫ 1,050,000₫
Đá Muối Ngâm Chân KS79
Đá Muối Ngâm Chân KS79 950,000₫ 1,250,000₫
Ghế Xông Hơi Composite
Ghế Xông Hơi Composite 800,000₫ 1,000,000₫
Bồn tắm massage AT 950A

Bồn tắm massage AT 950A

48,510,000₫ 53,900,000₫
BỒN TẮM OVAL EUO CLASSIC

BỒN TẮM OVAL EUO CLASSIC

18,000,000₫ 20,000,000₫
Bồn Tắm Nằm TP-2006

Bồn Tắm Nằm TP-2006

5,400,000₫ 6,000,000₫
Bồn tắm nằm massage AT 0890

Bồn tắm nằm massage AT 0890

59,760,000₫ 66,400,000₫
BỒN TẮM NẰM TP-1007

BỒN TẮM NẰM TP-1007

7,020,000₫ 7,800,000₫
Bồn Tắm Massage Kolet

Bồn Tắm Massage Kolet

47,070,000₫ 52,300,000₫
BỒN TẮM GÓC EU2-18

BỒN TẮM GÓC EU2-18

4,873,500₫ 5,415,000₫
BỒN TẮM OVAL EU5-1

BỒN TẮM OVAL EU5-1

12,870,000₫ 14,300,000₫
BỒN TẮM NGÂM GOVERN JS-1280

BỒN TẮM NGÂM GOVERN JS-1280

39,366,000₫ 43,740,000₫
BỒN TẮM GÓC EU1-111

BỒN TẮM GÓC EU1-111

4,873,500₫ 5,415,000₫
Bồn tắm nằm Massage AT 9100

Bồn tắm nằm Massage AT 9100

39,470,000₫ 43,850,000₫
BỒN TĂM OVAL EU1-1612

BỒN TĂM OVAL EU1-1612

11,571,300₫ 12,857,000₫
BỒN TẮM OVAL EU4-1780

BỒN TẮM OVAL EU4-1780

12,870,000₫ 14,300,000₫
Bồn tắm nằm Massage Appollo AT 9000

Bồn tắm nằm Massage Appollo AT 9000

38,320,000₫ 42,570,000₫
BỒN TẮM NẰM EU2-150

BỒN TẮM NẰM EU2-150

13,140,000₫ 14,600,000₫
BỒN TẮM MASSAGE EUROCA EU-2505

BỒN TẮM MASSAGE EUROCA EU-2505

13,000,000₫ 14,150,000₫
Bồn tắm nằm Massage Appollo AT 1670

Bồn tắm nằm Massage Appollo AT 1670

31,730,000₫ 35,250,000₫
BỒN TẮM OVAL EU1-1711

BỒN TẮM OVAL EU1-1711

18,927,900₫ 21,031,000₫
BỒN TĂM OVAL EU0-1785

BỒN TĂM OVAL EU0-1785

5,013,900₫ 5,571,000₫
BỒN TẮM NẰM EU1-112

BỒN TẮM NẰM EU1-112

13,122,000₫ 14,580,000₫
BỒN TẮM GÓC EU4-14

BỒN TẮM GÓC EU4-14

4,873,500₫ 5,415,000₫
BỒN TẮM OVAL EU1-178

BỒN TẮM OVAL EU1-178

12,870,000₫ 14,300,000₫
BỒN TẮM OVAL EU3-1780

BỒN TẮM OVAL EU3-1780

3,869,100₫ 4,293,000₫
BỒN TĂM OVAL EUT-1712

BỒN TĂM OVAL EUT-1712

23,950,000₫ 26,500,000₫
BỒN TẮM OVAL EU3-1605

BỒN TẮM OVAL EU3-1605

14,682,600₫ 16,314,000₫
BỒN TẮM ĐỨNG EU SR-V11

BỒN TẮM ĐỨNG EU SR-V11

7,421,400₫ 8,246,000₫
BỒN TẮM OVAL EU1-171

BỒN TẮM OVAL EU1-171

18,927,900₫ 21,031,000₫
BỒN TẮM NẰM EU-157

BỒN TẮM NẰM EU-157

13,140,000₫ 14,600,000₫
BỒN TẮM GÓC EU2-13

BỒN TẮM GÓC EU2-13

4,957,200₫ 5,508,000₫
BỒN TẮM GÓC MASSAGE EUROKING EU-332

BỒN TẮM GÓC MASSAGE EUROKING EU-332

13,000,000₫ 14,150,000₫
BỒN TẮM GÓC EU3-141

BỒN TẮM GÓC EU3-141

4,873,500₫ 5,415,000₫
Bồn Tắm Ngâm Govern JS-1202

Bồn Tắm Ngâm Govern JS-1202

33,169,500₫ 36,855,000₫
Bồn tắm massage Euroca EU1-1295

Bồn tắm massage Euroca EU1-1295

13,000,000₫ 14,150,000₫
BỒN TẮM ĐỨNG EUROCA G90-V

BỒN TẮM ĐỨNG EUROCA G90-V

8,262,000₫ 9,180,000₫
BỒN TẮM ĐỨNG SR-CN1

BỒN TẮM ĐỨNG SR-CN1

8,942,400₫ 9,936,000₫
Bồn tắm đứng Brother BL-31

Bồn tắm đứng Brother BL-31

7,775,000₫ 8,708,000₫

Sản phẩm bán chạy

BỒN TẮM ĐỨNG EU SR-V11
BỒN TẮM ĐỨNG EU SR-V11 7,421,400₫ 8,246,000₫
BỒN TẮM GÓC MASSAGE EUROKING EU-332
BỒN TẮM GÓC MASSAGE EUROKING EU-332 13,000,000₫ 14,150,000₫
Bồn tắm massage Euroca EU1-1295
Bồn tắm massage Euroca EU1-1295 13,000,000₫ 14,150,000₫

Bài Viết - Tin Tức

 • Lợi ích của xông hơi khô

  Lợi ích của xông hơi khô

  Phòng xông hơi khô thường dùng đá (sỏi) được đun nóng để tăng nhiệt độ bên trong đến hơn 50 độ C, đôi khi đạt tới gần 75 độ C, cùng với khoảng 10% độ ẩm, cơ thể đổ mồ hôi và tự làm mát. Bộ phận tạo nhiệt của phòng sauna được thiết lập bằng các đá tỏa nhiệt đặt trên những thanh điện trở. Đá tỏa nhiệt đều khắp trong phòng.
 • Lợi ích của xông hơi ướt

  Lợi ích của xông hơi ướt

  Nhiệt trong phòng xông hơi ướt khoảng 45 độ C, nhưng với gần 100% độ ẩm, thì không cho phép cơ thể có khả năng làm mát thông qua sự bay hơi nước, Phòng xông hơi ướt tạo hơi bằng cách bơm hơi nước nóng vào phòng và cho phép thêm một ít không khí trong lành.
 • Sự khác nhau giữa xông hơi ướt và xông hơi khô

  Sự khác nhau giữa xông hơi ướt và xông hơi khô

  Bạn sẽ phải ngạc nhiên với các chức năng thần kỳ trong xông hơi khô va xông hơi ướt
 • Tác dụng thần kỳ trong chữa bệnh của Cây Sả !

  Tác dụng thần kỳ trong chữa bệnh của Cây Sả !

  Hầu như quanh nhà ở vùng nông thôn đều có trồng một số bụi Sả để bình thường dùng làm gia vị và dùng để xông hơi giải cảm, diệt muỗi quanh nhà... Sả còn nhiều tác dụng khác mà chúng ta chưa biết đến, trong đó có công dụng làm thuốc trị bệnh .
 • Đá muối ngâm chân !

  Đá muối ngâm chân !

  Đá muối ngâm chân có nhiều công dụng trị bệnh như thải độc ,làm ấm chân, thông kinh mạch ... đá được nhập khẩu từ Hymalaya .
 • Đừng rủ uống mà nên ‘trần như nhộng’ với đồng nghiệp !

  Đừng rủ uống mà nên ‘trần như nhộng’ với đồng nghiệp !

  Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tôi ở truồng, ngồi trên ghế băng gỗ ở chỗ tắm hơi, hông giáp hông với sếp của mình. Đó là tuần đầu tiên của công việc mới của tôi tại một doanh nghiệp máy tính khởi nghiệp gần Heidelberg, Đức. Tôi tới từ Scotland, ở đó giao lưu sau giờ làm nghĩa là đi uống ở quán rượu. 
 • Máy xông hơi Hàn Quốc - KingSteam N-Serial !

  Máy xông hơi Hàn Quốc - KingSteam N-Serial !

  Máy Xông Hơi Ướt KingSteam N - Serial ... là dòng sản phẩm được lắp ráp tại Việt Nam theo dây chuyền sản xuất và công nghệ Hàn Quốc .Các linh kiện chính được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc  hời gian bảo hành lên đến 18 tháng .
 • Xông hơi giải độc da, làm đẹp cuối tuần cho chị em !

  Xông hơi giải độc da, làm đẹp cuối tuần cho chị em !

  Xông hơi thải độc da mặt là một bước rất quan trọng trong việc chăm sóc da và làm đẹp. Nếu không thể đến spa, hãy dành một ít thời gian cuối tuần để xông hơi, làn da sẽ được thanh lọc, đào thải độc tố và là một phương pháp giúp bạn giải toả “stress” hiệu quả.
 • Thực hư tác dụng của xông hơi đá muối Hymalaya !

  Thực hư tác dụng của xông hơi đá muối Hymalaya !

  Xông hơi đá muối Hymalaya giờ đây đã trở nên khá quen thuộc với những người thường xuyên đi spa chăm sóc sức khỏe. Nhưng với đại bộ phận những người còn lại, xông hơi đá muối Hymalaya vẫn còn là một khái niệm khá mới, vì vậy việc hoài nghi về tác dụng của xông hơi đá muối cũng là điều dễ hiểu.
 • Xông hơi - phương pháp chữa bệnh độc đáo !

  Xông hơi - phương pháp chữa bệnh độc đáo !

  Đông y có rất nhiều phương pháp chữa bệnh. Nếu nói về thuốc uống đã có 8 cách (bát pháp). Ngoài ra còn rất nhiều phương pháp khác như xông hơi, châm cứu, bấm huyệt, khí công dưỡng sinh...

Đối Tác